Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych
logo - Biuletyn Informacji Publicznej

Wyniki kontroli

Wyniki kontroli w roku 2011

  1. W dniach od 7 lutego do 3 marca 2011 została przeprowadzona kontrola w celu sprawdzenia całokształtu działalnosci jednostki i przestrzegania przez jednostkę procedur kontroli od 01.01.2008 r. do dnia zakończenia kontroli.
    Kontrolę przeprowadziło: Biuro Audytu i Kontroli Wewnętrznej Urzędu Miasta Rybnika.
  2. W dniu 6 grudnia 2011 r. została przeprowadzona kontrola zgodności z przepiami prawa przeprowadzonych egzaminów poprawkowych w Technikum nr 3 w Zespole Szkół Ekonomiczno - Usługowych w Rybniku.
    Kontrolę przeprowadziło: Kuratorium Oświaty w Katowicach Delegatura w Rybniku.

Wyciąg z raportu ewaluacji całościowej Technikum nr 3
w Zespole Szkół Ekonomiczno - Usługowych w Rybniku

WYMAGANIE Poziom spełnienia wymagań
Obszar: EFEKTY  
Analizuje się wyniki sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe A
Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności A
Uczniowie są aktywni A
Respektowane są normy społeczne A
Obszar: PROCESY
 
Szkoła lub placówka ma koncepcję pracy A
Oferta edukacyjna umożliwia realizację podstawy programowej A
Procesy edukacyjne mają charakter zorganizowany B
Procesy edukacyjne są efektem współdziałania nauczycieli A
Kształtuje się postawy uczniów A
Prowadzone są działania służace wyrównywaniu szans edukacyjnych A
Obszar: ŚRODOWISKO
 
Wykorzystywane są zasoby środowiska na rzecz wzajemnego rozwoju A
Wykorzystywane są informacje o losach absolwentów B
Promowana jest wartość edukacji A
Rodzice są partnerami szkoły A
Obszar: ZARZĄDZANIE
 
W szkole współpracuje się w zespołach A
Sprawowany jest wewnętrzny nadzór pedagogiczny A
W szkole istnieją odpowiednie warunki lokalowe i wyposażenie A

Wyciąg z raportu ewaluacji całościowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 3
w Zespole Szkół Ekonomiczno - Usługowych w Rybniku

WYMAGANIE Poziom spełnienia wymagań
Obszar: EFEKTY
Analizuje się wyniki sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe A
Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności B
Uczniowie są aktywni B
Respektowane są normy społeczne A
Obszar: PROCESY
 
Szkoła lub placówka ma koncepcję pracy A
Oferta edukacyjna umożliwia realizację podstawy programowej B
Procesy edukacyjne mają charakter zorganizowany B
Procesy edukacyjne są efektem współdziałania nauczycieli A
Kształtuje się postawy uczniów B
Prowadzone są działania służace wyrównywaniu szans edukacyjnych B
Obszar: ŚRODOWISKO
 
Wykorzystywane są zasoby środowiska na rzecz wzajemnego rozwoju A
Wykorzystywane są informacje o losach absolwentów B
Promowana jest wartość edukacji A
Rodzice są partnerami szkoły A
Obszar: ZARZĄDZANIE
 
W szkole współpracuje się w zespołach A
Sprawowany jest wewnętrzny nadzór pedagogiczny A
W szkole istnieją odpowiednie warunki lokalowe i wyposażenie A
    

Wyniki kontroli w roku 2012

W dniu 27.02.2012 r.przeprowadzono wizytację z działalności oświatowo  - zdrowotnej i promocji zdrowia w zakresie Programu Edukacyjnego " Podstepne WZW".
Kontrolę przeprowadził: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ryniku  

 

Wyniki kontroli w roku 2013

1.Tematyka: Zgodność organizacji zajęć edukacyjnych z informatyki z ramowymi

   planami  nauczania w publicznych liceach ogólnokształcacych i technikach.

 -  Kontrolę przeprowadził: Kuratorium Oświaty w Katowicach

 -  Data kontroli:  11.03.2013 r.

 -  Zalecenia: nie wydano

2. Tematyka: Ocena realziacji interwencji programowej podstępne WZW.

 - Wizytację przeprowadził: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rybniku

 - Data wizytacji: 17.04.2013 r.

-  Zalecenia: nie wydano

3. Kontrola sanitarna

- Kontrolę przeprowadził: Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Katowicach

- Data kontroli : 23.04.2013 r.

- Zalecenia: nie wydano

4. Tematyka: Organizacja zajęć rewalidacyjnych w szkole ogólnodostępnej, w tym liczba godzin i rodzaj tych zajęć oraz ich zgodność z zleceniami zawartymi w orzeczeniu o porztebie kształcenia specjalnego wydanego z uwagi na niepełnosprawność.

- Kontrolę przeprowadził: Kuratorium Oświaty w Katowiach Delegatura w Rybniku

- Data kontroli: 21.05.2013 r.

- Zalecenia: nie wydano

5. Tematyka: Zgodność szkolnego planu nauczania dla technikum z ramowym planem nauczania dla technikum.

- Kontrolę przeprowadził: Kuratorium Oświaty w Katowiach Delegatura w Rybniku

- Data kontroli: 15.11.2013 r.

- Zalecenia: nie wydano

Wyniki kontroli w roku 2014

1. Tematyka: Nadzór pedagogiczny sprawowany przez dyrektora

- Kontrolę przeprowadził: Kuratorium Oświaty w Katowiach Delegatura w Rybniku

- Data kontroli: 17.10.2014 r.

- Zalecenia: nie wydano

2. Tematyka: Monitorowanie realizacji zajęć  wychowania fizycnzego w formach do wyboru przez uczniów.

- Kontrolę przeprowadził: Kuratorium Oświaty w Katowicach

- Data kontroli: 24.11 - 28.11.2017 r.

- Zalecenia: nie wydano

3. Tematyka: Wyklikaj szkołę zawodową

- Kontrolę przeprowadził: Kuratorium Oświaty w Katowicach Delegatura w Rybniku

- Data kontroli: 29.12.2014 r.

- Zalecenia: nie wydano

Wyniki kontroli w roku 2015

1. Tematyka: Prawidłowość i rzetelność obliczania składek na ubezpieczenie społeczne oraz innych składek, do których pobierania zobowiązany jest Zakład oraz zgłaszania do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego.

- Kontrolę przeprowadził: Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Rybniku

- Data kontroli: 18 - 20.05.2015 r.

- Zalecenia: nie wydano

2. Kontrola sanitarna

- Kontrolę przeprowadził: Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Katowicach

- Data kontroli: 20.05.2015 r.

- Zalecenia: nie wydano

Wyniki kontroli w roku 2016

1. Tematyka: Kontrola planowa w zakresie zgodności z przepisami prawa przeprowadzania egzaminów klasyfikacyjnych.

- Kontrolę przeprowadził: Kuratorium Oświaty w Katowicach Delegatura w Rybniku

- Data kontroli: 11.03.2016 r.

- Zalecenia: nie wydano

Wyniki kontroli w roku 2017

1. Tematyka: Kontrola doraźna w zakresie prawidłowości prowadzonych przez szkołę działań wychowawchych, edukacyjnych, informacyjnych i profilatycznych ze szczególnym uwzględnieniem profilaktyki samobójstw.

- Kontrolę przeprowadził: Kuratorium Oświaty w Katowicach Delegatura w Rybniku

- Data kontroli: 09.05.2017 r.

- Zalecenia: nie wydano

2. Tematyka: Kontrola doraźna w zakresie organizacji praktycznej nauki zawodu.§

- Kontrolę przeprowadził: Kuratorium Oświaty w Katowicach Delegatura w Rybniku

- Data kontroli: 13 i 19.06.2017 r.

- Zalecenia:

wzmóc nadzór pedagogiczny w stosunku do opiekunów/instruktorów praktycznej nauki  zawodu u pracodawców, u których jest organizowana praktyczna nauka zawodu, zgodnie z art. 35 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U.  2016 r. poz. 1943 z późn. zm.)

organizować praktyczna naukę zawodu zgodnie z § 7 ust. 3 oraz § 8 ust. 1 rozporzadzeia MEN z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie parktycznej nauki zawodu (Dz. U. Nr 244, poz. 1626, z póz. zm).

Wyniki kontroli w roku 2018

1. W dniach od 23 kwietnia do 25 maja 2018 r. została przeprowadzona kontrola, której przedmiotem było prowadzenie zagadnień z zakresu gospodarki finansowej.

Kontrolę przeprowadził: Wydział Audytu i Kontroli Wewnętrznej Urzędu Miasta Rybnika, wydano zalecenia pokontrolne


2. Kontrola sanitarna

- Kontrolę przeprowadził: Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Katowiach

- Data kontroli: 03.10.2018 r.  

 - Zalecenia: nie wydano


Wyniki kontroli w roku 2019

1. Tematyka: Kontrola projketu "Wyzszy poziom gastronomii" - umowa o dofinansowanie projektu nr UDA-RPSL.11.02.02.24-07GA/17-00 zawarta w dniu 10.07.2018 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

- Kontrolę przeprowadził: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, Wydział Europejskiego  Funduszu   Społecznego,

- Data kontroli: 04.09.2019 r.

 

Wyniki kontroli w roku 2020

1. Tematyka:

Ocena przebiegu egzaminu zawodowego w części pisemnej

2. Kontrolę przeprowadził:

Egzaminator OKE Jaworzno

3. Data kontroli:

10.01.2020 r.

4. Zalecenia pokontrolne

- brak